درساخت قالب های صنعتی طراحی نقش بسیار مهمی درکیفیت محصول نهایی دارد.در این شرکت  با استفاده از نرم افزارهای پیشرفته مانند pawershape وcaptia  توانسته ایم از طراحی محصول تا تمامی جزئیات قالبها را در واحد طراحی آنالیز و محاسبات را به طور دقیق انجام دهیم.