دراین پس ازاتمام مونتاژ نهایی محصولات توسط نیروهای کنترل کیفی مورد آزمایش وکنترل قرار گرفته خواهد شد که ازلحاظ کارکرد محصول وآبندی قطعات ومارد دیگراطمینان کامل حاصل شود.