در این واحد با بکارگیری از ماشین های تزریق پلاستیک قطعات توسط نیروهای متخصص از مواد با کیفیت تولید شده و در بخش مونتاژ توسط ماشین های تخصصی در امر مونتاژ قطعات پلاستیکی به طوری که از لحاظ آب بندی قطعات اطمینان کامل حاصل شده باشد استفاده شده است نیروی انسانی کمترین دخالت در اتصال قطعات بر روی یکدیگر خواهد داشت