پس از اتمام مونتاژ نهایی محصولات توسط نیروهای کنترل کیفی مورد آزمایش و کنترل قرار گزاشته خواهد شد که از لحاظ کارکرد محصول و آبندی قطعات و موارد دیگر اطمینان کامل حاصل شود .